ایده یابی و منابع

سیری در قلمرو شعر نبوی(ص)

مؤلف: محمدعلی مجاهدی پروانه

چکیده: پدیدآورنده درصدد است در این اثر، در سیر تکاملی شعر نبوی(ص) دقت نموده و بازتاب آن را در شعر آیینی فارسی بیان نماید.

پیشوایان هدایت

این کتاب، کنکاشی در تاریخ و سیره عملی و اخلاقی رسول گرامی اسلام(ص) است. نویسنده در این کتاب، به تحقیق پیرامون ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی آن بزرگوار در پیش و پس از بعثت پرداخته است.

خانه | تماس | درباره ما |