خانه مبانی نظری خوشنویسی صنایع دستی نقاشی و نگارگری تعزیه و نمایش سینما و تلویزیون معماری شعر و ادبيات هنر جدید جشنواره ها

سنجشِ کارکردی واژه نمایشنامه

پدیدآورنده: سرویس هنر اسلامی/ داود دادور - به نقل از: شبکه اینترنتی آفتاب؛ سعیدرضا خوش شانس 1394 .4 آبان

از آنجا که تئاتر دانشگاهی به طور جدی، قصد دارد میان بارِ واژگانی «نمایش» و «تئاتر» به لحاظ تعاریف و مضامین، تفاوت بنیادین قائل شود، از این رو پسندیده است، یک بار برای همیشه، تکلیف جهانِ واژگانی این دو پدیده نمایشی را روشن کنیم.
 گزاره نخست

هر چه تئاتر دانشگاهی و حتی تئاتر تجربی معاصر، در پی ایجاد وجوه افتراق میان این دو پدیده –نمایش و تئاتر است، بنیادها، مجامع، فرهنگستان ها و محافل اساسی زبانی و ادبی نسبت به این دستاوردهای زبانی، خود را بی تفاوت نشان می دهند، تا جایی که بیش تر فرهنگ نامه ها و کتب مرجع واژگان، در بیان تعریف «نمایش» و «تئاتر»، این دو واژه را مترادف و هم معنی یکدیگر می دانند. وانگهی با توجه به مطالعات و تجربیات علمی و دانشگاهی در این حوزه، «نمایش» و «تئاتر» به لحاظ پدیده شناختی اساسا متفاوت و متمایزند. از این رو است که باید، با وسواس در تولید و انتشار منابع مطالعاتی، مواد پژوهشی و انتقادی، آثار مطبوعاتی در حوزه هنرهای نمایشی و از همه مهم تر مداخل فرهنگستانی و مرجع، دال صوری این واژگان دربردارنده مدلول مفاهیم علمی آن ها باشد.

آنچه در این مقاله به طور اخص به آن می پردازم، کارکرد شبهه آفرین عبارت «نمایشنامه» است که دلالت بر متنی دارد که دالِ پدیده «تئاتر» است، در حالی که از واژه «نمایش» و «نامه» مشتق شده و طبیعتا خود را هم خانواده پدیده «نمایش» معرفی می کند.

از این رو شایسته می دانم در ابتدا، مفصل به پدیده شناسی «تئاتر» و «نمایش» بپردازم و پس از آن، روش شناسی مدقنی در رهیابی به جهان واژگانی این دو پدیده ارائه دهم.

هرچند که در ده های اخیر با ظهور غیرمنتظره پدیده های تازه ای همچون هپنینگ۱، نمایش واره های چند رسانه ای، حرکات موزون مدرن، سیرک های نمایشی و بروز سنت های نمایشی آئینی شرقی در تئاتر غرب، که فضیلت و کرامت درمان گری نیز دارند، نه تنها مرزهای «نمایش» و «تئاتر» دستخوش تغییرات جدی شده است، بلکه به همت پدیده هایی چون هنر اجرا، ویدیو آرت و هنرهای مفهومی پویا، دیگر حدود روشنی میان «هنرهای نمایشی»، «سینما» و «هنرهای تجسمی» دیده نمی شود. از این رو است که شاید نتوان خطی قاطع میان این دو پدیده نمایشی کشید، اما بی شک می توان به مدلی دست یافت که برای این دو پدیده فرهنگی نه به روشنی، اما شفاف حدودی قائل شد که مدنظر تئاتر دانشگاهی است.

باید در نظر داشت، که نه تنها برقرار کردن خط و مرزها و صدور آرای قطعی درباره پدیده «نمایش» و «تئاتر» هدف این مقاله نیست، بلکه آن چه مسلما بر آن تاکید می کنم، رسیدن به روشی در پدیده شناسی و جهان شناسی این دو پدیده، پیامدهای زبانی این تعاریف و طبیعتا ساختار جهانِ واژگانی این دو پدیده فرهنگی است.

پس آنچه به دیده انتقادی و سنجش گرایانه ، به آن پرداخته خواهد شد، واژه کاربردی و پراهمیتی است که دلالتگر متن اجرایی تئاتر است و در نهایت تاسف، بار صوری آن را واژه کم ثمنِ «نمایشنامه» به دوش می برد.

برای بررسی جهان شناسی و پدیده شناسی «نمایش» و «تئاتر»، ابزاری که به دست آمده استدلال و منطق قیاسی است، به طوری که این دو پدیده، در مقام مقایسه قرار خواهند گرفت و از این رو وجوه آنان شفاف خواهد شد. اما از آنجا که صرفا منطق قیاسی از اقبال کافیِ استدلالی برخوردار نیست، تعریفی دیالکتیکی نیز از نظام دیالوگ و ساختار متون دراماتیک ارائه خواهم داد. امیدوارم، این مستندات چندان مدقن و کافی باشد که همگی، واژه «نمایشنامه» را از چرخه واژگانی هنرهای درماتیک بیرون کنیم، یا برای مضمونی دیگر مورد استفاده قرار دهیم.

در این مسیر تقاعد بنیادهای زبانی و فرهنگستانی و همچنین اساتید دانشگاهی ضروری می نماید، که بی شک بر اساس وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل خواهند کرد.


پدیده شناسی «تئاتر» و «نمایش»:

هدف از سنتِ پدیده شناسی در فلسفه، روشی معرفت شناختی، در جهت ارایه تعریف درباره پدیدهایی است که به صورت شهودی یا خردی، محل پرسش و سنجش اند. اما من در این مقاله چندان پدیده شناسیِ کلاسیک را، که به شیوه شهودی یا خردی مترصد توسعه تعریفی محض است، مد نظر قرار ندادم. هرچند پیش تر در مقاله‌ای۲ از شیوه کلاسیک هوسرلی۳ کام جستم که انصافا تجربه ای رضایت بخش به دست داد. باری، در این جستار، گزاره محبوب من رسیدن به جهان شناسی و ماهیت قیاسی این دو پدیده است. از این رو به مقایسه ماهوی و ساختاری این دو پدیده می پردازم. «نمایش» در تعریف عام خود می تواند «تئاتر» را به عنوان سنتی فرهنگی، که خاستگاه آن در نگاه عموم پژوهندگان به یونان لوگوسی باز می گردد، جای دهد. شاید زبانه این اختلافات در فن شعر ارسطو ریشه دارد، چون هم اوست که تعریفی مدقن و نهایی از نمایش ارائه نکرده، در حالی که با وسواس و ظرافت به تئاتر پرداخته است. «تراژدی تقلید است از کار و کرداری شگرف و تمام، دارای درازی و اندازه معین، [...] و از احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدی انجام می شود [...] و کمدی تقلید است از اطوار و اخلاق زشت، نه اینکه بدترین صفات انسان باشد، بلکه فقط تقلید اطوار شرم آوری است که موجب ریشخند و استهزا می شود»۴. فارغ از نکات موجود در این تعاریف، که دلالت بر ساختار ماهوی تراژدی و کمدی دارد، شباهت اساسی تراژدی و کمدی که گونه های اساسی تئاترند با نمایش در عملِ تقلید۵ است. تقلید، عنصری است مهم که از دیدگاه ارسطو نه تنها در شعر دراماتیک، بلکه در اشعار اپیک (حماسی) و لیریک (تغزلی) نیز دیده می شود. به طوری که انگار تمام هنرها از چشمه عمل تقلید گسترده شده اند. از این بگذریم که نظریات هنر معاصر به جای تقلید، تجسم و تخیل را پیشنهاد کرده اند، در هنرهای نمایشی به قدر مسلم، اهمیت اصالت تقلید از هر چیز دیگر بیش تر جلوه می کند. اما تفاوتی که در این دو پدیده از دوران کلاسیک لوگوسی یونان تاکنون مد نظر قرار داشته، شیوه و ماهیت همین عنصر تقلید است. به طوری که تقلید در تئاتر بر اساس عمل، دیالوگ و کنش استوار است، در حالی که در نمایش، تقلید به مثابه و با ابزار نقل و روایت خود را نشان می دهد. چنان که ارسطو آثار حماسی هومر را گونه ای شایسته و نزدیک به درام (نمایش) می داند: «هومر[...] آثار خویش را قوت و تاثیری از آن گونه که شیاسته درام است می بخشد»۶ و در جایی دیگر اشاره می کند که اشعار تراژیک، نباید به شکل اشعار حماسی به شیوه نقل و روایت بیان شود: «اما حماسه، مشابهتی که با تراژدی دارد، فقط در این است که آن نیز یک نوع تقلید به شمار می آید [...] لیکن اختلاف آن با تراژدی از این باب است که همواره وزن واحدی۷ دارد و شیوه بیان آن نیز بر خلاف تراژدی نقل و روایت است.»۸ پس تعاریف پیش رو این اصل پراهمیت بر می آید که آنچه میان اشعار تئاتری و اشعار حماسی تفاوت برقرار می کند، لحن تقلید است، که در اشعار (آثار ادبی) حماسی، همواره وزن واحدی را دنبال می کند تا یکدست و یک زنگ، ساختار روایی خود را توسعه دهد؛ در حالی که آثار دراماتیک، باید برای آفریدن موقعیت های متجسم، پیاپی لحن خود را تغییر دهند. این آهنگ تغییر لحن را از لحاظ ادبی می توان دیالوگ نامید، که ضرورت متن غیرروایی است. دیالوگ که شامل یک تز از گویش ور و یک آنتی تز از گوش ور است، در تماشاچی سنتز را به وجود می آورد. ۹ این درحالی است که ساختار روایی تنها رسانه ای است برای بیان سنتز یا هدف به مخاطب. از این رو است که ساختار تئاتر با ضرورت زبانی دیالوگی، توسعه دهنده و مترصد ایجاد و نه انتقال صرف سنتز جویده شده به مخاطب است. اهمیت دیالوگ نه به عنوان متنی شامل گفت وشنود، ۱۰ بلکه منظور ایجاد یک ساختار ادبی – زبانی مبتنی بر دیالکتیک تعریف می شود. این هم آن چیزی است که ساختار روایی از آن فارغ است. شایان تذکر است که صرف تولید متن با ساختاری از گفت وگو، نمی توان ادعای خلق متن دراماتیک را داشت، زیرا چه نمایش هایی که با ساختار گفت وشنود به جای گره افکنی و گره گشایی تنها همچون متون حماسی (اپیک) داستانی را روایت می کنند. یکی از نمونه های مهم این نمایش ها مجالس شبیه یا تعزیه است. در این نمونه از نمایش ها بازیگران نمایش، مشغول روایت مصائبی می شوند که بر اولیای دین گذشته است. فارغ از مباحث پیچیده کلاسیک می توان تفاوت ماهوی و ساختاری این دو پدیده نمایشی را در فهرستی بر شمرد.


فهرست تفاوت های ماهوی تئاتر

شکل (پیوسته، بسته)
طرح (plot)
استراتژی
پایگان (تروپی)
ایده هنری/ اثر پایان یافته
تمرین و چیرگی
فاصله
تمرکز
ژانر / مرز
اتصال
گزینش
زبان جهانی
فیزیک
ارشادگری
انتظار
نصیحت
لوگوس
نمایش
پاد شکل (ناپیوسته، باز)
تصادف
الهام
هرج و مرج (آنتروپی)
فرآیند خلق/ اجرا/ هنر وقوعی و در جریان
بداهه و موقعیت
مشارکت
تفرق
فرامتن / بینامتن
انفصال
آمیزش
زبان بومی
متافیزیک
درمانگری
تقدیر
تعاون
میتوس
فهرست تفاوت های ساختاری تئاتر
هدف آن نمایش واقعیت ملموس و تجربی است
بر پایه اندیشه فلسفی استوار است
معمولاً بر مضامین انسانی و اجتماعی دلالت دارد
اجرای آن مداوم و همیشگی است
غالبا در تالارهای تئاتر اجرا می شود
به صحنه پردازی، نور و وسایل فنی نیازمند است
متکی بر اعمال و گفتار مشخص و معین است
حرکات، گفتار و مفهوم در آن نقش مهمی دارند
از ماجراهای پیچیده برخوردار است
متکی بر متن نمایشی از پیش نوشته شده است*
متن آن دارای ارزشهای ادبی است
از زبان خاص ادبی و گاهی منظوم بهره می گیرد
شخصیتهای تئاتر از ویژگیهای عمیق
روان شناختی و جامعه شناختی برخوردارند
بازیگران آن قادر به ایفای نقش های متفاوتی اند
متکی بر خلاقیت و نوآوری بازیگر است
تماشاگرانش ناظری منفعل و بی طرف اند
تماشاگرانش معمولاً نخبگان یا روشنفکران اند


نمایش

ذات و ماهیت پدیده ها را نمایش می دهد
از اندیشه آئینی و شکارگری نشئت گرفته است
بر مضامین افسانه ای، اساطیری و دینی متکی است
اجرای آن مناسبتی (موسمی) است
در هر مکان و فضایی قابل اجراست
می تواند بدون صحنه آرایی و دکور اجرا شود
بر بداهه گویی و بداهه پردازی استوار است
ایما، حرکات موزون و آواز در آن نقش مهمی دارد
از خط داستانی و روایتی ساده برخوردار است
فاقد متن نمایشی از پیش موجود است*
متن آن متکی بر ارزش های صرفاً اجرایی است
از زبان عامیانه و ساده بهره میگیرد
شخصیتهای نمایش فاقد پیچیدگیهای
روان شناختی و جامعه شناختی است
اجراگران آن در ایفای نقش های خاص مهارت دارند
متکی بر مهارت صوتی و بدنی اجراگر اند
تماشاگرانش فعالانه در اجرا مشارکت میکنند
تماشاگرانش معمولاً از طبقات عامه مردم اند


”باید دانست که واژه تئاتر نه تنها فرنگی نیست، بلکه جنبه فرازبانی و فرافرهنگی خودش را در جهان گسترده و معرفی کرده است. از این رو آنچه برای اجرای صحنه، نوشته می شود را می توان «تئاترنوشت» نام نهاد و از آن مشتق اسم فاعل نیز با عنوان «تئاترنویس» گرفت“

پس با بررسی مفصلی که صورت گرفت، احتمالا روشن شده است که تئاتر و نمایش با هم تفاوت اساسی و بنیادی دارند و به لحاظ علمی و دستوری نمی توان این دو را یکی دانست. هرچند که با تدابیری، تئاتر معاصر توانسته از نظر اجرا این دو پدیده را نزدیک کند، اما از لحاظ دانش کلاسیک ادبیات نمایشی با یکدیگر فرق اساسی دارند؛ چنانکه در جدول بالا دیدید، متن نمایشی از پیش نوشته شده با ساختاری مبتنی بر دیالوگ و نه روایت، شاخصه متمایزکننده این دو رسانه نمایشی است. حال آیا جای وسواس و نکته سنجی بر سر واژه «نمایشنامه» نمی ماند؟ آیا نباید این واژه که دلالتگر متن از پیش نوشته برای تئاتر است، از این خانواده واژگانی تئاتر مشتق شود یا حداقل خودش را از هم خانوادگی با جهان واژگانی نمایش برهاند؟
نمایشنامه، یک لفظ اشتباهِ تام:

اینک که تفاوت های نمایش و تئاتر به لحاظ جهان شناختی، ماهیت و پدیده شناختی روشن است، کافی است برای لفظ دلالتگر، بر متنی که تئاتر از آن برآفریده می‌شود، کلمه ای از خانواده واژگانی تئاتر ساخته شود. اما مسئله با مشتق کردن واژه «تئاتر» و «نامه» و برساخت واژه «تئاترنامه» حل نمی شود. چون «نامه» در زبان فارسی برای دلالت بر متونی اتخاذ شده که ماهیت روایی و حماسی دارند و این دیگر چیزی است که ما قصد رهیدن از آن را در تئاتر داشتیم.

نامه، از نظر ماهوی، دلالتگر متونی است که به روایت شخصیتی، واقعه ای، سفری، موقعیتی و... می پردازد و احتمالا چه منظوم و چه منثور به قول ارسطو «همواره از وزن واحدی» برخوردار است.

مهم ترین مشتق این واژه شاهنامه است که فارغ از شاهنامه مشهور فردوسی، هر چه شاهنامه در ادبیات فارسی به چشم می آید، نقل و روایت داستان های حماسی یا اپیک است. دیگر آنکه نامه به همراه سفر در فارسی، منابعی را زیر عنوان «سفرنامه» شامل می شود که آن ها هم روایت داستان ها و تجربیاتی است که شخصی از سفرش نقل می کند. مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری، سفرنامه ناصر خسرو، شاهنامه فردوسی، قابوس نامه عنصرالمعالی و... همگی آثاری در ادبیات فارسی اند که به شیوه حماسی یا روایی داستان ها را نقل می کنند و طبیعتا از کنش و همچنین ساختار دیالکتیکی دیالوگ بی بهره اند.

ارسطو درباره آثار حماسی خاصه هومر می نویسد: «[...] شاعر در عین آنکه موضوع واحدی را با ابزار واحد و مشابه تقلید می کند، ممکن است آن را به صورت روایت از زبان دیگری۱۱نقل کند، چنان که هومر کرده است. یا آنکه از زبان خود گوید۱۲ و بی مداخله شخص راوی آن را نقل کند و یا ممکن است تمام اشخاص [و حالات] داستان را در حین حرکت و در حال عمل تصویر نماید»۱۳ از این رو نامه در فارسی برای متونی استفاده شده است که ارسطو از آن ها به عنوان اثر حماسی (اپیک) یاد می کند. پس ماهیت روایی این واژه نیز نمی تواند مشتقی صحیح برای متون ادبیات دراماتیک باشد. از این رو هم در مورد نمایشنامه و هم در مورد فیلمنامه این پسوند نه تنها نمی تواند حق مطلب را ادا کند، بلکه خلط آفرین است.
تئاترنوشت، واژه ای برای متن تئاتر:

با توجه به دلایل مفصلی که بر نواقص واژه «نمایشنامه» وارد آوردم، شاید اینک نیاز به واژه ای جایگزین، که از هر حیث بتوان جای واژه مرده نمایشنامه را پر کند، خالی به نظر برسد. از این رو باید بهترین واژه را برای این پدیده بازشناخت و معرفی کرد. از آنجا که تئاتر خود می تواند به اندازه کافی واژه ای غنی و فرازبانی باشد، تمام بار مشتقات جهان واژگانی این خرده فرهنگ را تحمل می کند. تئاتر، که توامان معنی ساختمان تئاتر، سالن اجتماعات، پدیده فرهنگی تئاتر به عنوان یک هنر و... را تحمل می کند، بهترین واژه برای توضیح این پدیده است. حال آنکه باید دانست که واژه تئاتر نه تنها فرنگی نیست، بلکه جنبه فرازبانی و فرافرهنگی خودش را در جهان گسترده و معرفی کرده است. از این رو آنچه برای اجرای صحنه، نوشته می شود را می توان «تئاترنوشت» نام نهاد و از آن مشتق اسم فاعل نیز با عنوان «تئاترنویس» گرفت.
گزاره پسین:

زیرساخت های معنی دار زبانی در انتقال لب و جان مفاهیم علمی و تجربی بسیار پراهمیت اند. به همین دلیل واژه سازی برای بیان مفاهیم، یک سنت فرهنگیِ ریشه دار است. مورخانِ فلسفه، پیشرفت ماهوی فلسفه آلمانی را در ظرفیت های زبان این کشور می دانند. به طوری که نیچه، هایدگر، کانت و... هرگز مجبور به یافتن واژه ای برای بیان اندیشه ها و مفاهیم خردی و شهودی خود نداشتند، بلکه برای بیان نظریات خود واژه ای بر می آفریدند.

حال آنکه شاید زبان فارسی، دارای این ظرفیت نباشد، هرچند که رهیافت های عامیانه معاصر در زبان فارسی، امید پویایی زبانمان را می دهد، با این وجود باید در ساخت علمی واژگان خاصه در مباحث علوم انسانی بر اشکال صوری واژگان و ساختارهای واجی آن ها نیز دقت شود تا کدورت مفاهیم و پیچیدگی ها کاهش یابد.

از این رو امیدوارم، موضوع پیش رو محل بحث گردد. نتیجه برآمده، قطعا، سلامت علمی خواهد داشت.

    منابع:
    ارسطو، فن شعر، ترجمه عبدالحسین رزین‌کوب، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۷
    شهاب پازکی، نمایش در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه پیام‌نور، ۱۳۸۹
    پیام یزدانجو، به سوی پسامدرن، پساساختارگرایی در مطالعات ادبی، تهران، انتشارات مرکز، ۱۳۸۶
    پیام یزدانجو، ادبیات پسامدرن،گزارش، نگرش، نقادی، تهران، انتشارات مرکز، ۱۳۸۶
    ادموند هوسرل، ایده‌ پدیده‌شناسی، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۶
    رامان سلدن، پیتر ویدوسون، راهنمای نظریه‌ ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۴
    سعیدرضا خوش‌شانس، تئاتر دیده‌باخته، آسیب‌شناسی دیده‌باختگی در تئاتر، تهران، تارنمای ایران‌تئاتر، ۱۳۹۱

    پاورقه ها
    ۱. Happening
    ۲. خوش‌شانس، سعیدرضا. آسیب‌شناسی تئاتر دیده‌باخته. تارنمای ایران‌تئاتر. ۱۳۹۱.
    ۳. Edmund Hosler
    ۴. ارسطو. فن شعر. ترجمه‌ عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات امیرکبیر. تهران. ۱۳۸۷. صص ۱۲۱- ۱۲۰
    ۵. Imitation
    ۶. ارسطو. فن شعر. ترجمه‌ عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات امیرکبیر. تهران. ۱۳۶۹. ص ۱۱۸
    ۷. شعر روایی (حماسی) به دلیل عدم حضور موقعیت‌های دراماتیک و ساختار کنش و تنش – که ضرورت ساختار دراماتیک است- همواره از وزن واحدی برخوردار است. اما اشعار دراماتیک که ایجاد کننده‌ موقیعت‌های کنش‌مند و تنش‌زاست، نیازمند تغیر همیشگی اوزان عروضی است. این تغییر آهنگ، چیزی است که در کارگردانی تئاتر می‌توان آن را ریتم نامید. افت و خیر و ضربان، ادبی پی‌رنگ که در اجرا به جلوه‌ دیده آراسته می‌شود.
    ۸. ارسطو. فن شعر. ترجمه‌ عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات امیرکبیر. تهران. ۱۳۶۹. ص ۱۲۱
    ۹. از این رو شاید تعریف اریک بنتلی منتقد آمریکایی از تئاتر تقویم یابد. بنتلی تئاتر را چنین تعریف می‌کند: «تئاتر یعنی: الف (بازیگر) در نقش ب (شخصیت) در حالی که ج (تماشای) آن را تماشا می‌کند»
    ۱۰. یکی از بزرگ ترین خیانت‌ها به دانشِ تئاتر علمی، ترجمه‌ واژه‌ دیالوگ (Dialogue) به «گفت ‌وگو» یا «گفت‌وشنود» است.
    ۱۱. امروزه در رمان‌نویسی به این مدل، راوی سوم‌شخص می‌گویند.
    ۱۲. امروزه در رمان‌نویسی به این مدل، دانای کل یا راوی اول‌شخص می‌گویند.
    ۱۳. ارسطو. فن شعر. ترجمه‌ عبدالحسین زرین‌کوب. تهران. انتشارات امیرکبیر. ۱۳۸۷. صص ۱۱۷- ۱۱۶

نظرات:

بازخورد مطلب:

خانه | تماس | درباره ما |